Kalkulator Perbandingan Kelarutan Antarzat Bila Diketahui Ksp-nya

Rabu, 11 Mei 2016 edit

Berikut ini adalah kalkulator untuk perbandingan zat-zat apakah lebih mudah larut atau sukar larut jika diketahui Ksp-nya.

Sila input data Ksp pada kolom input warna putih yang sesuai dengan rumus umum zat-zat yang dibandingkan untuk mengetahui mana yang lebih mudah larut dan mana yang paling sukar larut.


Zat dengan kelarutan paling besar berarti zat tersebut paling mudah larut.

Zat dengan kelarutan paling kecil berarti zat tersebut paling sukar larut.

Gunakan tanda titik sebagai tanda desimal. Penulisan bilangan misal 0,00003 dapat dituliskan 3e-5 ini artinya sama dengan 3 × 10-5 atau boleh juga ditulis langsung 0.00003.
Kalkulator Perbandingan Kelarutan Antarzat
Dibuat oleh Urip Rukim
NoTipe ZatKspS (Kelarutan)
1
2
3
4
5
6
7
8
Kesimpulan
Zat Paling Mudah Larut
dengan kelarutan
Zat Paling Sukar Larut
dengan kelarutan

Jika diperlukan berikut ini data Ksp beberapa senyawa.

Senyawa Rumus Kimia Ksp (pada 25 oC)
Aluminium hidroksida Al(OH)3 3x10-34
Aluminium fosfat AlPO4 9.84 x 10-21
Barium bromat Ba(BrO3)2 2.43 x 10-4
Barium karbonat BaCO3 2.58 x 10-9
Barium kromat BaCrO4 1.17 x 10-10
Barium florida BaF2 1.84 x 10-7
Barium hidroksida oktahidrat Ba(OH)2 x 8H2O 2.55 x 10-4
Barium iodat Ba(IO3)2 4.01 x 10-9
Barium iodat monohidrat Ba(IO3)2 x H2O 1.67 x 10-9
Barium molibdat BaMoO4 3.54 x 10-8
Barium nitrat Ba(NO3)2 4.64 x 10-3
Barium selenat BaSeO4 3.40 x 10-8
Barium sulfat BaSO4 1.08 x 10-10
Barium sulfit BaSO3 5.0 x 10-10
Berilium hidroksida Be(OH)2 6.92 x 10-22
Bismuth arsenat BiAsO4 4.43 x 10-10
Bismuth iodida BiI 7.71 x 10-19
Kadmiun arsenat Cd3(AsO4)2 2.2 x 10-33
Kadmiun karbonat CdCO3 1.0 x 10-12
Kadmiun florida CdF2 6.44 x 10-3
Kadmiun hidroksida Cd(OH)2 7.2 x 10-15
Kadmiun iodat Cd(IO3)2 2.5 x 10-8
Kadmiun oksalat trihidrat CdC2O4 x 3H2O 1.42 x 10-8
Kadmiun fosfat Cd3(PO4)2 2.53 x 10-33
Kadmiun sulfida CdS 1 x 10-27
Caesium perklorat CsClO4 3.95 x 10-3
Caesium periodat CsIO4 5.16 x 10-6
Kalsium karbonat (kalsit) CaCO3 3.36 x 10-9
Kalsium karbonat (aragonit) CaCO3 6.0 x 10-9
Kalsium florida CaF2 3.45 x 10-11
Kalsium hidroksida Ca(OH)2 5.02 x 10-6
Kalsium iodat Ca(IO3)2 6.47 x 10-6
Kalsium iodat heksahidrat Ca(IO3)2 x 6H2O 7.10 x 10-7
Kalsium molibdat CaMoO 1.46 x 10-8
Kalsium oksalat monohidrat CaC2O4 x H2O 2.32 x 10-9
Kalsium fosfat Ca3(PO4)2 2.07 x 10-33
Kalsium sulfat CaSO4 4.93 x 10-5
Kalsium sulfat dihidrat CaSO4 x 2H2O 3.14 x 10-5
Kalsium sulfat hemihydrate CaSO4 x 0.5H2O 3.1 x 10-7
Kobalt(II) arsenat Co3(AsO4)2 6.80 x 10-29
Kobalt(II) karbonat CoCO3 1.0 x 10-10
Kobalt(II) hidroksida (bitu) Co(OH)2 5.92 x 10-15
Kobalt(II) iodat dihidrat Co(IO3)2 x 2H2O 1.21 x 10-2
Kobalt(II) fosfat Co3(PO4)2 2.05 x 10-35
Kobalt(II) sulfida (alfa) CoS 5 x 10-22
Kobalt(II) sulfida (beta) CoS 3 x 10-26
Tembaga(I) bromida CuBr 6.27 x 10-9
Tembaga(I) klorida CuCl 1.72 x 10-7
Tembaga(I) sianida CuCN 3.47 x 10-20
Tembaga(I) hidroksida Cu2O 2 x 10-15
Tembaga(I) iodida CuI 1.27 x 10-12
Tembaga(I) tiosianat CuSCN 1.77 x 10-13
Tembaga(II) arsenat Cu3(AsO4)2 7.95 x 10-36
Tembaga(II) hidroksida Cu(OH)2 4.8 x 10-20
Tembaga(II) iodat monohidrat Cu(IO3)2 x H2O 6.94 x 10-8
Tembaga(II) oksalat CuC2O4 4.43 x 10-10
Tembaga(II) fosfat Cu3(PO4)2 1.40 x 10-37
Tembaga(II) sulfida CuS 8 x 10-37
Europium(III) hidroksida Eu(OH)3 9.38 x 10-27
Galium(III) hidroksida Ga(OH)3 7.28 x 10-36
Besi(II) karbonat FeCO3 3.13 x 10-11
Besi(II) florida FeF2 2.36 x 10-6
Besi(II) hidroksida Fe(OH)2 4.87 x 10-17
Besi(II) sulfida FeS 8 x 10-19
Besi(III) hidroksida Fe(OH)3 2.79 x 10-39
Besi(III) fosfat dihidrat FePO4 x 2H2O 9.91 x 10-16
Lantanum iodat La(IO3)3 7.50 x 10-12
Timbal(II) bromida PbBr2 6.60 x 10-6
Timbal(II) karbonat PbCO3 7.40 x 10-14
Timbal(II) klorida PbCl2 1.70 x 10-5
Timbal(II) kromat PbCrO4 3 x 10-13
Timbal(II) florida PbF2 3.3 x 10-8
Timbal(II) hidroksida Pb(OH)2 1.43 x 10-20
Timbal(II) iodat Pb(IO3)2 3.69 x 10-13
Timbal(II) iodida PbI2 9.8 x 10-9
Timbal(II) oksalat PbC2O4 8.5 x 10-9
Timbal(II) selenat PbSeO4 1.37 x 10-7
Timbal(II) sulfat PbSO4 2.53 x 10-8
Timbal(II) sulfida PbS 3 x 10-28
Litium karbonat Li2CO3 8.15 x 10-4
Litium florida LiF 1.84 x 10-3
Litium fosfat Li3PO4 2.37 x 10-4
Magnesium ammonium fosfat MgNH4PO4 3 x 10-13
Magnesium karbonat MgCO3 6.82 x 10-6
Magnesium karbonat trihidrat MgCO3 x 3H2O 2.38 x 10-6
Magnesium karbonat pentahidrat MgCO3 x 5H2O 3.79 x 10-6
Magnesium florida MgF2 5.16 x 10-11
Magnesium hidroksida Mg(OH)2 5.61 x 10-12
Magnesium oksalat dihidrat MgC2O4 x 2H2O 4.83 x 10-6
Magnesium fosfat Mg3(PO4)2 1.04 x 10-24
Mangan(II) karbonat MnCO3 2.24 x 10-11
Mangan(II) iodat Mn(IO3)2 4.37 x 10-7
Mangan(II) hidroksida Mn(OH)2 2 x 10-13
Mangan(II) oksalat dihidrat MnC2O4 x 2H2O 1.70 x 10-7
Mangan(II) sulfida (pink) MnS 3 x 10-11
Mangan(II) sulfida (hijau) MnS 3 x 10-14
Merkuri(I) bromida Hg2Br2 6.40 x 10-23
Merkuri(I) karbonat Hg2CO3 3.6 x 10-17
Merkuri(I) klorida Hg2Cl2 1.43 x 10-18
Merkuri(I) florida Hg2F2 3.10 x 10-6
Merkuri(I) iodida Hg2I2 5.2 x 10-29
Merkuri(I) oksalat Hg2C2O4 1.75 x 10-13
Merkuri(I) sulfat Hg2SO4 6.5 x 10-7
Merkuri(I) tiosianat Hg2(SCN)2 3.2 x 10-20
Merkuri(II) bromida HgBr2 6.2 x 10-20
Merkuri(II) hidroksida HgO 3.6 x 10-26
Merkuri(II) iodida HgI2 2.9 x 10-29
Merkuri(II) sulfida (hitam) HgS 2 x 10-53
Merkuri(II) sulfida (merah) HgS 2 x 10-54
Neodymium karbonat Nd2(CO3)3 1.08 x 10-33
Nikel(II) karbonat NiCO3 1.42 x 10-7
Nikel(II) hidroksida Ni(OH)2 5.48 x 10-16
Nikel(II) iodat Ni(IO3)2 4.71 x 10-5
Nikel(II) fosfat Ni3(PO4)2 4.74 x 10-32
Nikel(II) sulfida (alfa) NiS 4 x 10-20
Nikel(II) sulfida (beta) NiS 1.3 x 10-25
Palladium(II) tiosianat Pd(SCN)2 4.39 x 10-23
Kalium heksakloroplatinat K2PtCl6 7.48 x 10-6
Kalium perklorat KClO4 1.05 x 10-2
Kalium periodat KIO4 3.71 x 10-4
Praseodymium hidroksida Pr(OH)3 3.39 x 10-24
Radium iodat Ra(IO3)2 1.16 x 10-9
Radium sulfat RaSO4 3.66 x 10-11
Rubidium perklorat RuClO4 3.00 x 10-3
Skandium florida ScF3 5.81 x 10-24
Skandium hidroksida Sc(OH)3 2.22 x 10-31
Perak(I) asetat AgCH3COO 1.94 x 10-3
Perak(I) arsenat Ag3AsO4 1.03 x 10-22
Perak(I) bromat AgBrO3 5.38 x 10-5
Perak(I) bromida AgBr 5.35 x 10-13
Perak(I) karbonat Ag2CO3 8.46 x 10-12
Perak(I) klorida AgCl 1.77 x 10-10
Perak(I) kromat Ag2CrO4 1.12 x 10-12
Perak(I) sianida AgCN 5.97 x 10-17
Perak(I) iodat AgIO3 3.17 x 10-8
Perak(I) iodida AgI 8.52 x 10-17
Perak(I) oksalat Ag2C2O4 5.40 x 10-12
Perak(I) fosfat Ag3PO4 8.89 x 10-17
Perak(I) sulfat Ag2SO4 1.20 x 10-5
Perak(I) sulfit Ag2SO3 1.50 x 10-14
Perak(I) sulfida Ag2S 8 x 10-51
Perak(I) tiosianat AgSCN 1.03 x 10-12
Stronsium arsenat Sr3(AsO4)2 4.29 x 10-19
Stronsium karbonat SrCO3 5.60 x 10-10
Stronsium florida SrF2 4.33 x 10-9
Stronsium iodat Sr(IO3)2 1.14 x 10-7
Stronsium iodat monohidrat Sr(IO3)2 x H2O 3.77 x 10-7
Stronsium iodat heksahidrat Sr(IO3)2 x 6H2O 4.55 x 10-7
Stronsium oksalat SrC2O4 5 x 10-8
Stronsium sulfat SrSO4 3.44 x 10-7
Talium(I) bromat TlBrO3 1.10 x 10-4
Talium(I) bromida TlBr 3.71 x 10-6
Talium(I) klorida TlCl 1.86 x 10-4
Talium(I) kromat Tl2CrO4 8.67 x 10-13
Talium(I) hidroksida Tl(OH)3 1.68 x 10-44
Talium(I) iodat TlIO3 3.12 x 10-6
Talium(I) iodida TlI 5.54 x 10-8
Talium(I) tiosianat TlSCN 1.57 x 10-4
Talium(I) sulfida Tl2S 6 x 10-22
Timah(II) hidroksida Sn(OH)2 5.45 x 10-27
Yttrium karbonat Y2(CO3)3 1.03 x 10-31
Yttrium florida YF3 8.62 x 10-21
Yttrium hidroksida Y(OH)3 1.00 x 10-22
Yttrium iodat Y(IO3)3 1.12 x 10-10
Seng arsenat Zn3(AsO4)2 2.8 x 10-28
Seng karbonat ZnCO3 1.46 x 10-10
Seng karbonat monohidrat ZnCO3 x H2O 5.42 x 10-11
Seng florida ZnF 3.04 x 10-2
Seng hidroksida Zn(OH)2 3 x 10-17
Seng iodat dihidrat Zn(IO3)2 x 2H2O 4.1 x 10-6
Seng oksalat dihidrat ZnC2O4 x 2H2O 1.38 x 10-9
Seng selenida ZnSe 3.6 x 10-26
Seng selenit monohidrat ZnSe x H2O 1.59 x 10-7
Seng sulfida (alfa) ZnS 2 x 10-25
Seng sulfida (beta) ZnS 3 x 10-23
Data Ksp di atas diadaptasi dari sini

Demikian, semoga bermanfaat.
Bagikan di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

 
Copyright © 2015-2024 Urip dot Info | Disain Template oleh Herdiansyah Dimodivikasi Urip.Info